ВАЗДУХ У СОМБОРУ СПАДА У ПРВУ КАТЕГОРИЈУ КВАЛИТЕТА! ВЕЋА ЗАГАЂЕЊА СЕ БЕЛЕЖЕ УГЛАВНОМ ТОКОМ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ
ВАЗДУХ У СОМБОРУ СПАДА У ПРВУ КАТЕГОРИЈУ КВАЛИТЕТА! ВЕЋА ЗАГАЂЕЊА СЕ БЕЛЕЖЕ УГЛАВНОМ ТОКОМ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора је израдило предлог Краткорочни акциони план за заштиту ваздуха на територији града Сомбора за период од 2020. до 2023. године. План за Град Сомбор је направљен у складу са Правилником о садржају краткорочних акционих планова („Службени гласник РС“, бр. 65/2010) и садржи податке о локацији (подручју) повећаног загађења, основне карактеристике и информације о територији града Сомбора, податке о врсти и степену загађења, стање квалитета ваздуха, утицаје делатности од значаја за планирање и податке о изворима загађења, анализу ситуације и фактора који су утицали на појаву прекорачења, специфичне мере за краткорочно смањење трајања прекорачења, детаље о мерама који се планирају, са роковима за њихову реализацију. У плану стоје и основни услови и претпоставке за остваривање планираних мера и активности, као и субјекти надлежни за спровођење и реализацију плана (органи и организације), табеле и прилози, листа докумената, публикација и слично, којима се поткрепљују подаци наведени у плану.

У плану пише да Сомборци удишу чист или незнатно загађен ваздух, чији је квалитет сврстан у прву категорију.

У складу са чланом 8. Закона о заштити ваздуха, оцењивање квалитета ваздуха врши се за следеће полутанте: сумпор диоксид, азот диоксид, суспендоване честице PM10 и РМ2,5, арсен, кадмијум, никл, олово, цинк, чађ, укупне таложне материје и угљен моноксид. Оцењивање квалитета ваздуха, на основу измерених концентрација загађујућих материја у ваздуху врши се применом критеријума за оцењивање у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

У Сомбору се врши мерење за сумпор диоксид, азот диоксид, суспендоване честице PM10 у складу са програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Сомбора, и то почев од 15. јануара 2019. године.

На територији града се налазе два мерна места у локалној мрежи мерних станица и то: у дворишту Основне школе „Аврам Мразовић“ и у улици Милете Протића број 14. Квалитет ваздуха на територији Града Сомбора се налази у I категорији (чист или незнатно загађен ваздух).

Према Годишњем извештају о стању квалитета вазуха у Републици Србији, највише дана са прекорачењем максималне осмосатне вредности приземног озона у Сомбору током 2018. године је било у августу, чак 28 дана. Овај податак указује да је потребно обратити пажњу на мониторинг концентрације приземног озона. Дневне концентрације сумпор диоксида не прекорачују граничну вредност (125μց/m3), које су прописане Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. Концентрација сумпор диоксида не прекорачује годишњу граничну вредност (50μց/m3) која је прописана.

Иако град Сомбор има I категорију ваздуха, главни извори загађења су индивидуална ложишта (домаћинства која углавном користе дрва и угаљ као енергенте), саобраћај и индустријска производња.

На основу извештаја надлежне организације која врши мониторинг квалитета ваздуха на територији Града Сомбора, констатовано је да је углавном у грејној сезони било прекорачења граничних вредности PM10 што из индивидуалних ложишта (доминантно), што из индустрије која као енергент користи мазут, док прекорачења граничних вредности SO2 и NO2 није било.

У току 2019. године, на територији града Сомбора је био укупно 31 дан са прекорачењима концентрација PM10 честица и то у зимском периоду док траје грејна сезона, а концентрације SO2и NO2 су у оквиру дозвољених граница.

У краткорочном акционом плану за заштиту ваздуха на територији града Сомбора стоји да се наш град одликује квалитетом ваздуха I категорије, те да у том смислу нема потребе за предузимањем ригорозних специфичних мера, већ је неопходно применити само превентивне мере ради спречавања загађивања ваздуха преко граничних вредности.

Подаци из мониторинга који врши град Сомбор се не добијају на дневном нивоу, већ сваког петнаестог у месецу за претходни месец. Ово је велики недостатак у погледу пружања информације о квалитету ваздуха у реалном времену. Што се тиче аутоматске мерне станице у власништву Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, те податке Град Сомбор не добија али су они видљиви на званичном сајту Покрајинског секретаријата.

У случају прекорачења концентрације о којима се извештава јавност, или концентрација опасних по здравље људи утврђених Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора је дужно да обавести јавност путем средстава јавног информисања и преко званичне интернет презентације Града Сомбора.

Краткорочни акциони план за заштиту ваздуха на територији града Сомбора са табелема доступан је ОВДЕ.

Оставите одговор