УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ГРАДА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ГРАДА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Скупштина града Сомбора je на 6. седници одржаној 21. децембра 2020. године донела је одлуку о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу којом се утврђују ближи услови, начин и поступак остваривања права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из средстава буџета града Сомбора.

Право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу могу да остваре партнери, односно пунолетна и пословно способна жена и мушкарац који воде заједнички живот, у складу са законом којим се уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери (у даљем тексту: пар). Трошкови вантелесне оплодње обухватају трошкове неопходних лекова и поступка вантелесне оплодње у земљи и иностранству.

Финансијску помоћ за вантелесну оплодњу може да оствари пар, који испуњава следеће услове:

1)да је жена, у моменту подношења захтева навршила 43 године живота, а да нема навршених 45 година живота;
2)да је пар претходно без успеха искористио право на лечење стерилитета из средстава обавезног здравственог осигурања;
3)да пар има држављанство Републике Србије;
4)да пар има пребивалиште на територији Града Сомбора најмањегодину дана пре дана подношења захтева;
5)да пар испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију (у даљем тексту: Републичка стручна комисија).

Захтев за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу подноси се Одељењу за друштвене делатности Градске управе Града Сомбора. Уз захтев се прилажу следећи докази:

1)фотокопија личне карте за брачне/ванбрачне партнере или електронски очитана лична карта;
2)доказ да је пар претходно без успеха искористио право на лечење стерилитета из средстава обавезног здравственог осигурања;
3)уверења о држављанству Републике Србије пара;
4)уверење о пребивалишту пара;
5)извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава од стране два сведока да пар остварује заједницу живота;
6)фотокопија медицинске документације да пар испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија;
7)предрачун трошкова вантелесне оплодње здравствене установе која ће спроводити поступак, а који гласи на име и презиме женског партнера, односно предрачун трошкова поступка вантелесне oплодње иностране здравствене установе, преведен и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

Испуњеност услова за остваривање овог права утврђује трочлана Комисија састављена од лица која поседују одговарајућу струку из области медицине и здравствене заштите и представник Одељења за друштвене делатности.

Финансијска помоћ за вантелесну оплодњу обухвата трошкове поступка по предрачуну здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње. Максималан износ средстава који се може одобрити на име финансијске помоћи за један покушај вантелесне оплодње је 400.000,00 динара. Финансијска помоћ исплаћује се једнократно, у износу према предрачуну здравствене установе и обезбеђују се из буџета Града Сомбора.

Уколико се поступак вантелесне оплодње спроводи у Републици Србији, средства одобрена на име финансијске помоћи преносе се здравственој установи, на основу предрачуна који гласи на име и презиме женског партнера и решења надлежног одељења.

Ако се поступак вантелесне оплодње спроводи у иностранству, средства одобрена на име финансијске помоћи за вантелесну оплодњу преносе се на текући рачун женског партнера, у складу са решењем надлежног одељења и на основу закљученог уговора корисника средстава и Градоначелника Града Сомбора.

This Post Has One Comment

Оставите одговор