ШТА ПРЕДВИЂА КАДРОВСКИ ПЛАН ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ? ПОТРЕБНО ВИШЕ СЛУЖБЕНИКА, ТРАЖИ СЕ САГЛАСНОСТ ИЗ БЕОГРАДА
ШТА ПРЕДВИЂА КАДРОВСКИ ПЛАН ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2021. ГОДИНУ? ПОТРЕБНО ВИШЕ СЛУЖБЕНИКА, ТРАЖИ СЕ САГЛАСНОСТ ИЗ БЕОГРАДА

Скупштина Града Сомбора је на последњем заседању у прошлој години усвојила Кадровски план Градске управе Града Сомбора за 2021. годину, који предвиђа пријем нових службеника у радни однос. Ипак, број службеника са којима ће Градска управа засновати радни однос у 2021. години зависи од тога шта ће рећи Комисија за давање сагласности за ново запошаљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, коју је образовала Влада Републике Србије.

  • Законом о буџетском систему је прописано да је у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70 одсто укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства Министарства финансија. Сходно наведеном, Кадровски план Градске управе града Сомбора може да се реализује тек по добијању сагласности надлежне Комисије, и то искључиво за број лица за који је дата сагласност за пријем у радни однос на неодређено време – појашњава начелница Градске управе Хелена Роксан-дић Мусулин.

По добијању сагласности Комисије, за слободно односно упражњено радно место које је предвиђено Правилником о организацији и систематизацији радних места и чије је попуњавање предвиђено Кадровским планом, спроводи се јавни конкурс.

  • Оглас о јавном конкурсу се у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе објављује на интернет презентацији града Сомбора, а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас се објављују у листу „Дневник”, као и у „Сомборским новинама” и на мађарском језику/писму. Изборни поступак се спроводи у свему у складу са одредбама Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а избор кандидата заснива се на стручној оспособљености, знању и вештинама. Надаље, број запослених на одређено време ће зависити од броја запослених на неодређено време, с обзиром да исти не може бити већи од 10 одсто укупног броја запослених на неодређено време. У ово ограничење не убрајају се лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка – речи су начелнице Градске управе.

Извршилачка радна места у градској управи града Сомбора су разврстана по звањима, у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања и способности и услова за рад.

  • Звања су: самостални саветник, саветник, млађи саветник, сарадник, млађи сарадник, виши референт, референт и млађи референт. На пример у звању самосталног саветника обављају се сложени стручни послови који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора непосредног руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства непосредног руководиоца, док се у звању млађег саветника обављају сложени послови који подразумевају примену утврђених метода рада, поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован надзор непосредног руководиоца и доношење одлука на основу постојеће праксе или општих и појединачних упутстава непосредног руководиоца, и ови послови захтевају способност решавања мањих техничких или процедуралних проблема – наводи Хелена Роксандић Мусулин.

На дан 4. децембра 2020. године у Градској управи било је запослено 168 чиновника и намештеника на одређено или неодређено време. Простим сабирањем бројки из Кадровског плана долази се до цифре да је у 2021. години за извршавање надлежности Градске управе потребно укупно 219 запослених, укључујући и две особе са високим образовањем другог степена ради оспособљавања за самосталан рад у струци у својству приправника.

ПРИОРИТЕТ ПОДИЗАЊЕ ТЕХНИЧКИХ, СОФТВЕРСКИХ И СТРУЧНИХ КАПАЦИТЕТА

Приоритети у раду градске управе града Сомбора у 2021. години су, према речима начелнице, подизање техничких, софтверских и стручних капацитета у циљу унапређења пословних процеса, административне ефикасности и де-лотворности, повећање ефикасности пружања услуга и боље комуникација са грађанима и привредом, са циљем јачање улоге јавне управе као сервиса грађана и привреде.

  • Сматрамо да је дигитализација веома важна за ефикасност и транспарентност рада локалних самоуправа и представља веома значајан алат за јачање улоге јавне управе као сервиса грађана. Стога, велику пажњу поклањамо електронским услугама како би грађанима омогућила лакшу, бржу и ефикаснију комуникацију са градским структурама без непотребног трошења времена, са циљем да будемо савремена, професионална, модерна и ефикасна управа која ужива поверење грађана и која, на принципима равноправности, стоји на располагању свима који њене услуге користе – закључује начелница Градске упра-ве Хелена Роксандић Мусулин. (Сомборске новине)

Оставите одговор