САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У СОМБОРУ: НАЈВИШЕ ПРИГОВОРА НА НЕЉУБАЗНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У СОМБОРУ: НАЈВИШЕ ПРИГОВОРА НА НЕЉУБАЗНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Саветник за заштиту права пацијената у Градској управи града Сомбора обавља послове заштите права пацијената по поднетим приго-ворима и даје потребне информације и савете у вези са правима пацијената. О правима пацијената у граду Сомбору брине дипломирани правник Марија Јерковић, која обавља послове саветника. Права пацијената по којима саветник поступа су, између осталог, квалитет здравствене услуге, поступак здравственог радника, начин наплаћивања услуге, организацијa здравствене службе, време чекања на услугу, као и недостатак лекова.

ВИШЕ ОД ХИЉАДУ ТЕЛЕФОНСКИХ ПОЗИВА

Највећи број писаних приговора грађана односио се на квалитет пружања здравствене услуге, односно на поступак здравственог радника или нељубазност. Како Јерковићева наводи, у периоду од 1. до 31. децембра 2020. године, поднето је девет писаних приговора, од којих један делимично основан, а осам су били неосновани. Пацијенти су се телефонским путем обраћали за савете и информације из области здравствене заштите и здравственог осигурања. Више од хиљаду пацијента се телефонским путем обратило за савет из области здравствене заштите, здравственог осигурања и остваривања права пацијента (право на слободан избор лекара, право на обавештење, право на увид у медицинску документацију и друга законом загарантована права).

  • Савети и информације су се најчешће односили на тестирање пацијената због сумње на инфекцију изазване новим вирусом короне, заказивање специјалистичко – консултативних прегледа у специјалистичким амбуланатама; остваривање права из здравственог осигурања и поступке за остваривање ових права (издавање е-рецепта од стране изабраног лекара, упућивање у друге здравствене установе и више нивое лечења; издавање упута без термина) – казала је Марија Јерковић. Она је додала да управо саветодавни рад саветника доприноси повећању степена информисаности, а тиме и унапређењу здравствене заштите на територији гра-да Сомбора. Пацијенти и лично долазе да поставе питања у вези начина и поступка остваривања права из здравствене заштите.

ПРИГОВОРИ НА НЕЉУБАЗНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Јерковић наводи да се до сада није десио проблем који се није могао решити захваљујући законом прописаних процедура и добре сарадње са здравственим установама.

  • У случају поднетог приговора предузимају се све законом прописане мере, односно утврђује се чињенично стање (одласком у здравствену установу, вршењем увида у медицинску документацију пацијента која је у вези са наводима из приговора, узимањем изјава здравствених радника на које се приговор односи, руководиоца организационе јединице (начелника одељења или службе на коју се приговор односи), директора здравствене установе, оснивача приватне праксе односно одговорног лица у другом правном лицу које обавља одређене послове здравствене делатности), сачињава записник о битним околностима и чињеницама у вези са наводима у приговору. У току поступка по приговору, саветник пацијената на објективан и непристрасан начин утврђује релевантне чињенице и околности у вези са поднетим приговором и основаности приговора – истакла је Марија Јерковић.

На основу утврђених релевантних чињеница и околности у вези са поднетим приговором, саветник пацијената сачињава извештај, доставља га подносиоцу приговора, руководиоцу организационе јединице и директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе, односно одговорном ли-цу у високошколској уста-нови здравствене струке која обавља здравствену делатност, односно другом правном лицу које обавља одређене послове здравствене делатности.

Марија Јерковић је истакла да у протеклој години није било поднетих писаних приговора који су се односили на квалитет или недостатак здравствене услуге због епидемиолошке ситуације, већ на нељубазност здравствених радника, односно на поступање изабраног лекара и лекара специјалисте. (Сомборске новине)

Оставите одговор