РАД ОДЕЉЕЊА ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У 2020. ГОДИНИ – СТРОГОЋОМ ЧУВАЈУ КОМУНАЛНИ РЕД
РАД ОДЕЉЕЊА ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У 2020. ГОДИНИ – СТРОГОЋОМ ЧУВАЈУ КОМУНАЛНИ РЕД

Најчешћи прекршаји грађана су бесправна продаја са јавних површина, бесправна заузећа за баште угоститељских објеката, држање домаћих животиња…

Комунални инспектори у Сомбору у току 2020. године извршили су укупно 1.511 надзора и издали 188 прекршајних налога, а комунални милиционари су за заузеће јавних површина издали 96 прекршајних налога. Како сазнајемо од Зорана Малешевића, начелника Одељења инспекције и комуналне милиције Градске управе Града Сомбора, најчешћи прекршаји грађана су из опште и комуналне уређености града, као што су бесправна продаја са јавних површина, бесправна заузећа за баште угоститељских објеката, држање домаћих животиња, кућних љубимаца, прекорачење радног времена угоститељских локала, остављањe возила и предмета на јавним површинама.

Рад Одељења инспекције и комуналне милиције Градске управе је током 2020. године организован свакодневно у преподневним и поподневним сатима, као и викендом, а често и ноћу, када је контролисано радно време локала. Ноћу је, по потреби, организован и рад инспектора за заштиту жи-вотне средине, приликом че-га је вршена контрола буке.

Током прошле године организован је и редован месечни комунално-милицијски надзор у свим селима. Комунални милиционари су од марта једном месечно обилазили свако село и у сарадњи са представницима месних заједница и грађани-ма спроводили мере на реша-вању комуналних проблема и унапређењу комуналног реда. Перманентно је над-зиран и рад сомборских јавних комуналних предузећа.

Остварена је и задовољавајућа сарадња са републичким инспекцијским органима, инспекцијом рада, ветеринарском, санитарном и туристичком инспекцијом, Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине, и службама МУП-а Републике Србије, Полицијском управом Сомбор. У више наврата спроведене су организоване заједничке координиране акције са надлежним службама МУП-а и републичким и покрајинским инспекцијама на заједничким контролама.

Радници ПУ Сомбор пружали су асистенцију инспекторима Одељења инспекције и комуналне милиције у извршавању радних задатака увек када се за тим указала потреба. Посебна пажња у току 2020. године је, ради отклањања постојећих проблема и спречавања настајања штетних последица, посвећена превентивном деловању. Од марта, а посебно од 13. новембра, када су изменом Закона о заштити становништва од заразних болести поверени послови комуналној инспекцији и комуналној милицији, свакодневна је контролиса-но спровођења мера личне заштите.

  • У плану Одељења инспекције и комуналне мили-ције за 2021. годину приоритет је контрола спровођења мера личне заштите у случају епидемије заразних болести од већег епидеми-олошког значаја и оперативним планом предвиђена је контрола десет субјеката дневно. Такође, приоритет нам је општа и комунална уређеност града, те ће свакодневно бити вршен инспекцијски надзор над одр-жавањем комуналног реда на територији града Сомбора и одржавањем односно ко-ришћењем јавних површина – наводи Зоран Малешевић.

У Одељењу инспекције и комуналне милиције послове инспекцијског надзора обављају два грађевинска инспектора, четири комунална инспектора и један инспектор за заштиту животне средине, а комунално-милицијске пословe врше три комунална милиционара. Актом о организацији и систематизацији радних места у Градској управи слободна су, односно упражњена два радна места – комунални милиционар, за чије попуњавање је неопходна сагласност Комисије за ново запошаљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У циљу бржег решавања комуналних пробле-ма, Градска управа Града Сомбора пре две године покренула је андроид апликацију „Пријави комунал-ни проблем”, путем које грађани са својих мобилних уређаја могу да пријаве дивље депоније, непрописно паркирање или било који други комунални проблем. До сада је путем ове апликације поднета 581 пријава, при чему је 355 пријава било из надлежности Одељења инспекције и комуналне милиције. (Сомборске новине)

Оставите одговор