НАСТАВЉА СЕ КОЛЧЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА
НАСТАВЉА СЕ КОЛЧЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора издало је саопштење за јавост о наставку колчења узурпираних атарских путева. Контрола фактичког стања на терену се наставља, а за узурпиране атарске путеве овлашћена геодетска организација ће извршити колчење, у складу са пројектом атарског пута који се налази у РГЗ Служби за катастар непокретности Сомбор.

Пре издавања налога за колчење атарског пута на терену, о истом ће се обавестити месна заједница на чијој територији се налази предметни атарски пут, као и пољочувари ради упознавања грађана о дану и времену колчења конкретног атарског пута.

Такође, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора подсећа закупце државног пољопривредног земљишта, као и власнике и кориснике катастарских парцела које се међе са атарским путевима, да се за узурпацију – одоравање атарских путева издају прекршајни налози. Сви трошкови премера и уређења пута падају на терет узурпатора и то сразмерно узурпираној површини.