НА ТЕРИТОРИЈИ СОМБОРА ИМА ПРЕКО 25.000 ЧИПОВАНИХ И ОКО 1.000 НАПУШТЕНИХ ПАСА
НА ТЕРИТОРИЈИ СОМБОРА ИМА ПРЕКО 25.000 ЧИПОВАНИХ И ОКО 1.000 НАПУШТЕНИХ ПАСА
  • Post category:Друштво

Према евиденцији Регионалне канцеларије за обележавање животиња Сомбор, у јуну 2021. године на територији града Сомбора регистрована су 25.202 чипована пса.

Пребројавање паса луталица до сада није вршено, а надлежни кажу да се према слободној процени, број напуштених паса на територији Сомбора креће од 400 до 600 и напомињу да се исти број напуштених паса налази и на територији насељених места. Према њиховим речима, наведени број напуштених паса, у највећој мери, последица је неадекватног понашања власника, односно грађана који своје кућне љубимце свесно или несвесно пуштају на јавне површине без икакве контроле, не врше њихово обележавање, односно не чипују их, нити воде рачуна да стерилизацијом, кастрацијом или на други начин спрече нежељену репродукцију.

Послове прикупљања, превоза и збрињавања напуштених паса на територији града обавља РЈ Зоохигијена Јавног комуналног предузећа „Чистића“ Сомбор. Прихватилиште за смештај паса луталица се налази на Безданском путу и има апацитет од седамдесет боксева са по два лежаја, плус десет боксева за пријем паса и сви капацитети су попуњени.

Зоохигијена годишње у просеку удоми око 45 паса, а власницима врати пет до седам паса који су чиповани. Путем јавне набавке ветеринарских услуга Зоохигијена на годишњем нивоу обезбеђује клинички преглед паса за 200 јединки, вакцинисање против
беснила за 250 јединки, обележавање 200 јединки и стерилизацију/кастрацију 100 јединки.

Градско веће града Сомбора је 13. августа 2021. године усвојило Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Сомбора за период од 2021-2025. године којим се уређује контрола и смањење популације напуштених паса и мачака. Прописи који се односе на ову област су Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити кућних љубимаца, Закон о добробити животиња и припадајућа подзаконска акта, Закон о ветеринарству и припадајућа подзаконска акта, Одлуку о обављању делатности зоохигијене и Одлуку о држању кућних љубимаца на територији града Сомбора.

Циљеви доношења овог програма су смањење броја напуштених паса који се налазе на јавним површинама, смањење броја напада на грађане, оштећења имовине, као и нарушавања јавног реда и мира од стране напуштених паса, смањење издатака наплате штете настале услед уједа напуштених паса, спречавање ширења и преношења заразних болести, као и болести које су заједничке људима и животињама, спречавање растурања отпада из посуда за сакупљање отпада, спречавање прљања површина јавне намене и подизање укупне свести грађана у односу на начин држања паса, те хумано и одговорно поступање са истима.

Превентивне мере за реализацију циљева програма су регистрација и обележавање паса и стерилизација и кастрација, док су директне мере хватање и смештај паса у прихватилиште, удомљавање, стратегија „ухвати-стерилиши-пусти“, едукација и информисање као и сарадња министарства, локалне самоуправе, комуналних предузећа, ветеринарских служби и удружења грађана која се баве заштитом животиња и грађана.

Регистрација и обележавање паса

Одредбе Закона о ветеринарству прописује да су власници и држаоци паса дужни да омогуће ветеринарским станицама и ветеринарским амбулантама да врше вакцинацију паса у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња. Вакцинисани пси морају се трајно обележити у складу са посебним прописом. Град Сомбор у 2021. години јавном набавком је обезбедио обележавање (чиповање) за 1250 паса и вакцинацију за 1750 паса које је бесплатно за грађане – власнике паса.

Повећање броја обележених тј. чипованих паса, омогућиће Зоохигијенској служби да након хватања паса, исте врати њиховим власницима, што ће довести до смањења броја паса који се крећу без контроле на јавним површинама, што ће условити растерећивање прихватилишта за псе.

Стерилизација и кастрација

Законом о добробити животиња прописана је дужност власника пса да спречи рађање нежељених кућних љубимаца и то онемогућавањем контакта мужјака и женке и применом контрацепције, кастрације мужјака и стерилизацијом женке. Ова мера има за циљ смањење броја нежељених паса, те индиректно и смањење броја напуштених паса.

Директне мере

Хватање и смештај паса у прихватилиште

Ухваћени напуштени пси, након клиничког прегледа, вакцинације, обележавања и стерилизације смештају се у прихватилиште, до попуњености његовог капацитета. Након што капацитети прихватилишта буду попуњени, сви напуштени пси који се ухвате на јавним површинама се клинички прегледају, вакцинишу, обележе и стерилишу пре њиховог пуштања на јавну површини. Потребно је повећати капацитет прихватилишта.

Удомљавање

Удомљавање напуштених паса из прихватилишта је најхуманији начин њиховог збрињавања. Пси који се удомљавају морају бити здрави, вакцинисани и обележени тј. чиповани, те стерилисани односно кастрирани. Удомљавањем власник пса преузима бригу и одговорност за удомљеног пса. Информисање грађана о могућностима удомљавања вршиће се у сарадњи са удружењима грађана која се баве заштитом животиња, на начин да сви пси који су у прихватилишту спремни за удомљавање буду приказани.

Стратегија „ухвати-стерилиши-пусти“

Стратегија „ухвати-стерилиши-пусти“ је метод који је уведен као хумана алтернатива еутаназији. Светска организација за здравље животиња (ОИЕ) препоручује да програм контроле бројности популације уличних животиња мора да се заснива на хуманим
методама, пре свега стерилизацији. Заступници „ухватистерилиши-пусти“ стратегије истичу да је овај метод за ограничавање популације напуштених паса делотворнији од лишавања живота, јер кад се уклоне сви напуштени пси с једне територије, пси из околних области ће почети да се насељавају области у којој постоје склоништа и храна и почеће да се размножавају. С друге стране, стерилисани напуштени пси враћени на првобитна станишта не могу да се размножавају, чувају територију и спречавају долазак нестерилисаних паса. Бројност популације може да се контролише ако се придошли напуштени пси стерилишу пре него што почну да се размножавају.

Едукација и информисање

Едукација је упознавање власника животиња, као и грађана са особинама и потребама животиња, мотивима држања животиња и законским обавезама власника животиња. Поред тога грађанство мора бити упознато са елементима овог Програма у циљу бољег
разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза власника односно држаоца животиње. Информисање путем медија има веома важну улогу у едукацији и подизању свести грађана о проблему напуштених животиња.

Сарадња

У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака неопходно је остварити потпуну сарадњу надлежног министарства, локалне самоуправе, комуналних предузећа, ветеринарских служби и удружења грађана која се баве заштитом животиња и грађана.

За реализацију овог Програма средства ће бити обезбеђена у буџету града Сомбора, као и од донација осталих нивоа власти, донација физичких лица, невладиних организација или других извора.

Надзор над спровођењем овог програма врши Одељење инспекције и комуналне милиције и Одељењемза комуналне делатности имовинско правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора.

Овај Програм се доноси на период од пет година (2021–2025), а у циљу спровођења овог Програма за сваку годину Градско веће донеће се посебни акциони план реализације истог.