ИЗВЕШТАЈ СА 39. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА
ИЗВЕШТАЈ СА 39. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

Одборници Скупштине града Сомбора су на 39. седници Скупштине дали сагласност на програме пословања јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град, за 2020. годину као и предлог програма рада и финансијског плана Туристичке организације града Сомбора.

На предлог одбора за кадровска и административна питања и радне односе, а након спроведених јавних конкурса, одборници су за директора Културног центра „Лаза Костић“ именовали Весну Шашић а за директорицу „Апотеке“ Сомбор именована је Десанка Витас.

Одборници су донели Одлуку о покретању јавно-приватног партнерства за реализацију пројекта „Центар за третман отпада на депонији Ранчево“ у Сомбору, као и предлог пројекта јавно-приватно партнерство (ЈПП) за пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада на депонији „Ранчево“. Основни циљ Пројекта јавно-приватног партнерства (ЈПП), је успостављање дугорочно одрживог система управљања отпадом на начин који има минимално штетан утицај на животну средину и здравље садашњих и будућих генерација, уз рационално коришћење ресурса и поштовање савремених принципа управљања отпадом. Изградњом центра за третман отпада санирала би се и постојећа депонија кроз примену одговарајућих мера заштите и техничко-технолошких решења за смањење и спречавање негативних утицаја на ваздух, земљиште, површинске и подземне воде.

Одборници су усвојили Одлуку којом се одређује проценат јавног капитала у власништву града Сомбора у привредном друштву „Севертранс Сомбор АД“ које се приватизује у поступку приватизације „Севертранс Сомбор АД“. Према овој одлуци град поседује 16,9057% од укупне емисије акција односно 55.827 акција и Скупштина је сагласна да се у поступку приватизације овог предузећа прода 100% капитала града Сомбора.

Оставите одговор