ИМЕНОВАНА КОМИСИЈA ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ КОРИСТИ КАО ПОЉОПРИВРЕДНО
ИМЕНОВАНА КОМИСИЈA ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ КОРИСТИ КАО ПОЉОПРИВРЕДНО

Градско веће је именовало Комисију за спровођење поступка јавног надметања – прикупљањем писаних понуда за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини града Сомбора, које се користи као пољопривредно, до привођења планираној намени у производној 2020/2021 години.

Председник комисије је Предраг Џомба, дипломирани правник, заменик председника је Росана Крстић, дипломирани инжењер грађевине, а у комисију су још: Гордана Цветићанин, дипломирани инжењер пољопривреде, Дејан Новковић, дипломирани инжењер пољопривреде, Јован Сретовић, дипломирани правник и Предраг Куцурски, дипломирани економиста.

Комисија је дужна да поступа у складу са одредбама Одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора, а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени. Комисија треба да донесе Правила о поступку спровођења јавног надметања прикупљањем писаних понуда, да по донетим Правилима спроведе поступак јавног надметања, те да у року од осам радних дана од дана окончања отварања писаних понуда приспелих по јавном огласу за прикупљање понуда, достави одељењу надлежном за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове извештај о спроведеном поступку јавног надметања путем прикупљања писаних понуда са списком најповољнијих понуђача.

Председник и чланови Комисије, као и њихови заменици, дужни су да дају изјаву о непостојању сукоба интереса у односу на понуђаче, односно да немају приватни интерес који утиче или би могао да утиче на њихово поступање у обављању послова из надлежности.

Оставите одговор