ФОРМИРАНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СОМБОРУ
ФОРМИРАНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СОМБОРУ

Скупштина града Сомбора је на 5. седници одржаној 25. новембра 2020. године, донела решење о именовању комисије за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа чији оснивач је Скупштина града Сомбора. Комисију чине предсдник и четири члана, а мандат им траје четири године. Председник комисије је Ђуро Клипа, док су чланови Габор Бујак, Соња Коњевић, Јелена Басарић и Виктор Деспотовић. Мандат председника и чланова Комисије траје четири године

Како стоји у Службеном гласнику града Сомбора, задатак комисије је да неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, одбаци закључком против кога није допуштена посебна жалба. Комисија саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак.

У изборном поступку оцењивањем стручне способности, знања и вештина, утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа и доставља Одељењу за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбне послове ранг листу са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, као и записник о изборном поступку. Комисија је дужна да омогући увид у документацију јавног конкурса по захтеву кандидата који је учествовао у изборном поступку под надзором комисије у року од два дана од дана пријема захтева. Комисија ради у седницама и пуноважно одлучује када седници присуствује више од половине чланова.

Председник и чланови комисије имају право на накнаду за учествовање у раду седница и то у висини накнаде коју примају скупштинска радна тела по једном састанку.

Оставите одговор